ด้านการบริหารแผนงานและงบประมาณ

นางสายใจ สามารถ

นางพวงเพ็ญ เอ่งฉ้วน

นางสาวกันติศา ปองแท้

นายอดุลยสิทธิ บุตรเด็น

นางสุกัญญา คงฆะปัญญา