ด้านการบริหารงานบุคคล

นางกนกวรรณ แกล้วทนง

นางสุภรณ์ ฤทธิวงศ์

นางสายใจ สามารถ

นายเอนก กุลบุตร

นางสุกัญญา คงฆะปัญญา