คณะผู้บริหาร

นางจินตนา อ่อนหวาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา